ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 16.45 น.
หยุดวันพระ,วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
สอบถาม 035-248-000 ต่อ 8079

OPEN : Monday - Saturday 9.00 a.m - 16.45 p.m
CLOSE : Religious Days,Sundays and Public Holidays
Contract 035-248-000 to 8079

เข้าสู่เว็บไซต์