ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.45 น.
ปิดบริการ วันพระ,วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถาม 035-248-000 ต่อ 8079

OPEN : Monday - Saturday 9.00 a.m. - 4.45 p.m.
CLOSED : Religious Days, Sundays and Public Holidays
Contract 035-248-000 to 8079

เข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ เข้าสู่เว็บไซต์เดิม