real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 10.00-15.00 น.
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสาร
สนเทศ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นำโดย
1 พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2 พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผอ.ส่วนหอสมุดกลาง
3 พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมด้วย บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่หอสมุดกลาง
4 คุณวีระวรรณ พราพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์
5 คุณสุรวงศ์ ศรคำรณ รอง ผอ.ส่วนหอสมุดกลาง

6 คุณสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ หนฝ.ส่งเสริมการพัฒนา
7 คุณยศวดี อารมณ์ดี หนฝ.เทคโนโลยีและบริการ
8 คุณนวพร เอะเวอร์เรทท์ บรรณารักษ์
9 คุณอัลมินทร์ แก้วดี บรรณารักษ์
10 คุณศิรินภา กองวัสกุณี นักจัดการงานทั่วไป

ในการนี้คณะผู้บริหารสำนักห
อสมุดฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบ E-Learning สถาบันคอมพิวเตอร์ , สำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัย และคณะบรรณารักษ์ ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..