real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

ส่วนหอสมุดกลาง ได้มีโอกาสต้อนรับ บุคลากรจาก "กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ"

 

29 กันยายน 2557 เวลา 10.00-10.40 น.
ส่วนหอสมุดกลาง ได้มีโอกาสต้อนรับบุคลากรจาก "กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ" เข้าเยี่ยมชมส่วนหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมถึงห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ทองประเสริฐ
โดยมี รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง , หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนา , หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ , บรรณารักษ์ /เจ้าหน้าที่หอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ แนะนำและให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุดกลางซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก

ส่วนหอสมุดกลางเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระพิมพา สุวณฺโณ

 

วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 19.00 น.
ส่วนหอสมุดกลางเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระพิมพา สุวณฺโณ (เสนพันธ์)บิดาของพระเทวา รัตนโชโต นักจัดการงานทั่วไปส่วนหอสมุดกลางสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ วัดมะลิ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อยกรุงเทพฯ

 

ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศึกษาดูงาน สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 10.00-15.00 น.
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสาร
สนเทศ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นำโดย
1 พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผอ.สำนักหอสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2 พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผอ.ส่วนหอสมุดกลาง
3 พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผอ.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมด้วย บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่หอสมุดกลาง
4 คุณวีระวรรณ พราพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์
5 คุณสุรวงศ์ ศรคำรณ รอง ผอ.ส่วนหอสมุดกลาง

6 คุณสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ หนฝ.ส่งเสริมการพัฒนา
7 คุณยศวดี อารมณ์ดี หนฝ.เทคโนโลยีและบริการ
8 คุณนวพร เอะเวอร์เรทท์ บรรณารักษ์
9 คุณอัลมินทร์ แก้วดี บรรณารักษ์
10 คุณศิรินภา กองวัสกุณี นักจัดการงานทั่วไป

ในการนี้คณะผู้บริหารสำนักห
อสมุดฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบ E-Learning สถาบันคอมพิวเตอร์ , สำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัย และคณะบรรณารักษ์ ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร.แสวงนิลนามะหัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ได้มอบหนังสือสำหรับให้บริการศึกษาค้นคว้า

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.
ดร.แสวงนิลนามะหัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ได้มอบหนังสือสำหรับให้บริการศึกษาค้นคว้าภายในหอสมุดกลางโดยมีพระมหาทองจันทร์กตคุโณนักจัดการงานทั่วไปส่วนหอสมุดกลางเป็นตัวแทนรับมอบ


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..