real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา
ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่าง

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 2 หอประชุม มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จากหอสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ รวมทั้งสิ้น 73 รูป/คน

กิจกรรมการสัมมนาประกอบด้วย
1. พิธีเปิดการสัมมนา และฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "หลักคิดในการพัฒนาห้องสมุด" โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

2. บรรยาย เรื่อง "การปรับตัวของห้องสมุดและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในยุค Library 4.0" โดย ดร.นฤมล รื่นไวย์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประธานชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

3. บรรยายเรื่อง "บุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ" โดย อาจารย์ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาก Key Solutions Training Co.,Ltd.

4. ศึกษาดูงาน ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับก้าวสู่ Library 4.0" โดย คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ หัวหน้าห้องสมุดมารวย

5. เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานห้องสมุด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข โดย พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

พิธีเปิดสัมมนา และบรรยายพิเศษ "หลักคิดในการพัฒนาห้องสมุด" โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-14.45 น.
หัวข้อ "การปรับตัวของห้องสมุดและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในยุค Library 4.0" โดย ดร.นฤมล รื่นไวย์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย , ประธานชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย


วันที่ 12 กรฎาคม 2560 เวลา 15.00-17.00 น.
หัวข้อ "บุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ" โดย อาจารย์ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาก Key Solutions Training Co.,Ltd.

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-10.30 น.
เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานห้องสมุด มจร นำเสวนา โดย พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

บทสรุปการสัมมนา การเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
นายอุดร เขียวอ่อน
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการ
และพระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม กรรมการและเลขานุการ
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการความรู้ (KM) ประจำส่วนงาน

 

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.-16.30 น.
บุคลากร ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำส่วนงาน
รับการอบรมเรื่อง "วิธีติดตั้งระบบทะเบียนนิสิต" วิทยากร โดย คุณเอกพล สร้อยจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อบรมเรื่อง "การลงทะเบียนสมาชิกห้องสมุด" วิทยากร คุณยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ ส่วนหอสมุดกลาง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3 อาคารสำนักหอสมุดฯ

เยี่ยมชมพร้อมแนะนำการใช้ระบบห้องสมุดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง นำบุคลากร ประกอบด้วย บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักจัดการงานทั่วไป แนะนำการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับลงรายการสารสนเทศ การยืมคืน รวมถึงการจัดการงานห้องสมุด ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ของห้องสมุดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มจร วัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 1 สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการด้านบรรณารักษ์

 

 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 6 รูป/คน พร้อมด้วยบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร จากส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 1 สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการด้านบรรณารักษ์ และ บุคลากรสายปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี จัดโดย สถาบันภาษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 21-23 เมษายน 2560 ณ สถาบันภาษา ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
มีผู้เข้าอบรมทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 40 รูป/คน
โดยเมื่อเวลา 09.30 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมมอบแนวคิดให้บุคลากรด้านบรรณารักษ์ และ ด้านการเงินและบัญชี ตระหนักให้ความสำคัญในการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อให้บริการแก่นิสิตต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ร่วมพิธีเปิดและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรห้องสมุด มจร ด้วย


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..