real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

ชมรมเขมระนิสิตกัมพูชา ได้รวบรวมและมอบหนังสือพระไตรปิฎกให้หอสมุดกลาง

 

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม

วันนี้ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. นำชมรมเขมระนิสิตกัมพูชา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้รวบรวมและมอบหนังสือพระไตรปิฎกให้ส่วนหอสมุดกลาง ดังนี้
1. พระไตรปิฎกฉบับภาษากัมพูชา 1 ชุด จำนวน 110 เล่ม
2. อรรถกถาภาษากัมพูชา 1 ชุด จำนวน 65 เล่ม
3. กัมพุชสุริยา หนังสือประพันธ์โดยนักปราชญ์กัมพูชา จำนวน 43 เล่ม
4. พจนานุกรมภาษาเขมร จำนวน 1 เล่ม

รวมเป็นจำนวน 219 เล่ม

โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
กล่าวต้อนรับและรับมอบพระไตรปิฎกฉบับภาษากัมพูชา ดังกล่าว

 

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ
พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่างรายงาน  พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด
ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ หอประชุม มวกง ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา  

การบรรยาย เรื่อง "Internet of things (Iot) : แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีกับงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย"
วิทยากร นายภาณุภณ พสุชัยสกุลอาจารย์พิเศษประจำสาขาสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, บรรณาธิการนิตยสารโอเพนเซอร์สทูเดย์


การบรรยาย เรื่อง "การให้บริการที่เป็นเลิศ เหนือความคาดหวัง" วิทยากร อ.ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จาก Key Solotions Training Co.,Ltd.


พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย
(Chulalongkorn University Intellectual Repository - CUIR) นิทรรศการคลังข้อมูลดิจิทัล “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” (King Chulalongkorn Digital Archives) สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พร้อมร่วมงานโครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และร่วมฟัง การเสวนาธรรม เรื่อง "Thailand 4.0 รู้อะไรไม่รู้สู้วิชา จริงหรือ ?"

 

 

 

 

 

โครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธี "ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ" มอบหนังสือให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จัดโดย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร
ณ อาคารหอประชุม 48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
ในการนี้มีพระภิกษุในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2560 ร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ด้วย

 

 

สำนักงานวิทยทรัพยากร ขอถวายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง รับถวายไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ" จาก สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมี ดร.อมร เพชรสม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร เป็นประธานถวาย พร้อมคณะจำนวนทั้งสิ้น 13 คน ในวาระ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 130 ปี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ และสารสนเทศในหอสมุดกลางด้วย เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านห้องสมุดและความร่วมมือทางวิชาการต่อไป

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กลุ่มที่ 2)

 

วันที่ 26-27 กันยายน 25560
ส่วนหอสมุดกลางจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กลุ่มที่ 2)
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม
ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 31 รูป/คน

โดยมี พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ ในวันที่ 26 กันยายน 2560
และ พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เมตตามอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการอบรมฯ ในวันที่ 27 กันยายน 2560


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..