real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

สำนักงานวิทยทรัพยากร ขอถวายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง รับถวายไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ" จาก สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมี ดร.อมร เพชรสม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร เป็นประธานถวาย พร้อมคณะจำนวนทั้งสิ้น 13 คน ในวาระ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 130 ปี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ และสารสนเทศในหอสมุดกลางด้วย เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านห้องสมุดและความร่วมมือทางวิชาการต่อไป

 

โครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธี "ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ" มอบหนังสือให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จัดโดย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร
ณ อาคารหอประชุม 48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
ในการนี้มีพระภิกษุในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2560 ร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ด้วย

 

 

พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารสำนักหอสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

ที่มา : http://www2.it.mcu.ac.th/?p=6262

ภาพ/ข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กลุ่มที่ 2)

 

วันที่ 26-27 กันยายน 25560
ส่วนหอสมุดกลางจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กลุ่มที่ 2)
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม
ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 31 รูป/คน

โดยมี พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ ในวันที่ 26 กันยายน 2560
และ พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เมตตามอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการอบรมฯ ในวันที่ 27 กันยายน 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กลุ่มที่ 1)

วันที่ 7-9 กันยายน 2560

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กลุ่มที่ 1)

โดยในเวลา 09.30 น. ของวันที่ 7 กันยายน พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และ เวลา 15.00 น. ของวันที่ 9 กันยายน พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เมตตามอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯพร้อมให้แนวทางในการดำเนินงานของห้องสมุด และปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบััติการฯ

ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยบรรณารักษ์ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโดยเป็นกลุ่มบุคลากรใหม่ ยังไม่เคยรับการอบรม หรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบรรณารักษศาสตร์ จากห้องสมุดส่วนกลาง ห้องสมุดคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ รวม 15 แห่ง จำนวน 21 รูป/คน

เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย :
การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่าการทำงานของระบบ, การตรวจสอบรายการหนังสือซ้ำในฐานข้อมูล, การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วัสดุที่มากับหนังสือ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัย, การเพิ่มรายการตัวเล่ม (Add Item), แนะนำฐานข้อมูลและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Chamo OPAC), การออกรายงานสรุปสถิติด้วยตนเอง (Report), การลงรายการสมาชิกและการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ
โดยมีบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานของส่วนหอสมุดกลาง เป็นวิทยากรอบรม


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..