real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

โครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธี "ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ" มอบหนังสือให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จัดโดย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร
ณ อาคารหอประชุม 48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
ในการนี้มีพระภิกษุในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2560 ร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ด้วย

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กลุ่มที่ 2)

 

วันที่ 26-27 กันยายน 25560
ส่วนหอสมุดกลางจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กลุ่มที่ 2)
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม
ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 31 รูป/คน

โดยมี พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ ในวันที่ 26 กันยายน 2560
และ พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เมตตามอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการอบรมฯ ในวันที่ 27 กันยายน 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กลุ่มที่ 1)

วันที่ 7-9 กันยายน 2560

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กลุ่มที่ 1)

โดยในเวลา 09.30 น. ของวันที่ 7 กันยายน พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และ เวลา 15.00 น. ของวันที่ 9 กันยายน พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เมตตามอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯพร้อมให้แนวทางในการดำเนินงานของห้องสมุด และปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบััติการฯ

ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยบรรณารักษ์ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโดยเป็นกลุ่มบุคลากรใหม่ ยังไม่เคยรับการอบรม หรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบรรณารักษศาสตร์ จากห้องสมุดส่วนกลาง ห้องสมุดคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ รวม 15 แห่ง จำนวน 21 รูป/คน

เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย :
การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่าการทำงานของระบบ, การตรวจสอบรายการหนังสือซ้ำในฐานข้อมูล, การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วัสดุที่มากับหนังสือ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัย, การเพิ่มรายการตัวเล่ม (Add Item), แนะนำฐานข้อมูลและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Chamo OPAC), การออกรายงานสรุปสถิติด้วยตนเอง (Report), การลงรายการสมาชิกและการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ
โดยมีบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานของส่วนหอสมุดกลาง เป็นวิทยากรอบรม

พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคารสำนักหอสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

ที่มา : http://www2.it.mcu.ac.th/?p=6262

ภาพ/ข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา
ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่าง

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 2 หอประชุม มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จากหอสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ รวมทั้งสิ้น 73 รูป/คน

กิจกรรมการสัมมนาประกอบด้วย
1. พิธีเปิดการสัมมนา และฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "หลักคิดในการพัฒนาห้องสมุด" โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

2. บรรยาย เรื่อง "การปรับตัวของห้องสมุดและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในยุค Library 4.0" โดย ดร.นฤมล รื่นไวย์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประธานชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

3. บรรยายเรื่อง "บุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ" โดย อาจารย์ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาก Key Solutions Training Co.,Ltd.

4. ศึกษาดูงาน ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับก้าวสู่ Library 4.0" โดย คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ หัวหน้าห้องสมุดมารวย

5. เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานห้องสมุด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข โดย พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

พิธีเปิดสัมมนา และบรรยายพิเศษ "หลักคิดในการพัฒนาห้องสมุด" โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-14.45 น.
หัวข้อ "การปรับตัวของห้องสมุดและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในยุค Library 4.0" โดย ดร.นฤมล รื่นไวย์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย , ประธานชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย


วันที่ 12 กรฎาคม 2560 เวลา 15.00-17.00 น.
หัวข้อ "บุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ" โดย อาจารย์ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาก Key Solutions Training Co.,Ltd.

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-10.30 น.
เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานห้องสมุด มจร นำเสวนา โดย พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

บทสรุปการสัมมนา การเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

 


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..