Black Ribbon
real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

การจัดการความรู้ (KM) ประจำส่วนงาน

 

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.-16.30 น.
บุคลากร ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำส่วนงาน
รับการอบรมเรื่อง "วิธีติดตั้งระบบทะเบียนนิสิต" วิทยากร โดย คุณเอกพล สร้อยจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อบรมเรื่อง "การลงทะเบียนสมาชิกห้องสมุด" วิทยากร คุณยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ ส่วนหอสมุดกลาง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3 อาคารสำนักหอสมุดฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 1 สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการด้านบรรณารักษ์

 

 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 6 รูป/คน พร้อมด้วยบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร จากส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 1 สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการด้านบรรณารักษ์ และ บุคลากรสายปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี จัดโดย สถาบันภาษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 21-23 เมษายน 2560 ณ สถาบันภาษา ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
มีผู้เข้าอบรมทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 40 รูป/คน
โดยเมื่อเวลา 09.30 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมมอบแนวคิดให้บุคลากรด้านบรรณารักษ์ และ ด้านการเงินและบัญชี ตระหนักให้ความสำคัญในการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อให้บริการแก่นิสิตต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ร่วมพิธีเปิดและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรห้องสมุด มจร ด้วย

คณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

26 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.
 พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.)เข้าตรวจเยี่ยมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในปีใหม่

            สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในปีใหม่ ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๐  โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหารโดยมี พระมหาศรีทนต์ สมจาโร รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  และบุคลากรเจ้าหน้าที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยอาราธนานิมนต์พระเถรานุเถระ อาทิเช่น พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระศรีธรรมภาณี ผอ.สำนักงานพระสอนศีลธรรม พระสุธีวีรบัณฑิต ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม พระครูปริยัติกิตติธำรงค์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระสุธีรัตนบัณฑิต ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นต้น เจริญพุทธมนต์  ณ ห้องสมุด ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

บุคลากรสังกัดสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน "วันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน

วันที่ 30 กันยายน 2559 บุคลากรสังกัดสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน "วันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2559" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
ซึ่งในการนี้ พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ/ชนะฤทธิ์) ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นบุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงานในปี 2559 นี้

พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ/ชนะฤทธิ์) เกิดเมื่อ วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2499

ประวัติการทำงาน :
พ.ศ. 2534 อาจารย์ประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มจร
พ.ศ. 2536 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มจร
พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง (ครั้งที่ 2)

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักเรียน วัดดาวดึงษาราม
- เจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
- พระปริยัตินิเทศต้นแบบ (ส่วนกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..