real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

ส่วนหอสมุดกลาง ได้ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยส่วนหอสมุดกลาง

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 เมื่อเวลา 14.00 น.
ส่วนหอสมุดกลาง ได้ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมชั้น G อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย บรรณารักษ์ และบุคลากรสายปฏิบัติการส่วนหอสมุดกลาง
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ทำหน้าที่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ
สาระสำคัญ : พิจารณา เพิ่มเติม/แก้ไข ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558

 

คุณกาญจนา สุ่นสวัสดิ์ (พันธรังษี)ได้เข้าเยี่ยมชมส่วนหอสมุดกลาง

วันนี้ 27 ก.พ.58 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา หอสมุดกลางได้รับเกียรติจาก คุณกาญจนาสุ่นสวัสดิ์ (พันธรังษี) บุตรี ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังษี ราชบัณฑิต

คุณกาญจนา สุ่นสวัสดิ์ (พันธรังษี) อดีตท่านเป็นบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด UNESCO
ได้เข้ามาเยี่ยมชมส่วนหอสมุดกลาง (อย่างไม่เป็นทางการ)พร้อมทั้งได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์งานด้านบรรณารักษ์เกี่ยวกับการทำรายการข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านพุทธศาสนาขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) และมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โดยมีบรรณารักษ์ส่วนหอสมุดกลางให้การต้อนรับ และนำชมพระไตรปิฎกรวมถึงหนังสืออ้างอิงด้านพุทธศาสนา ซึ่งคุณกาญจนาให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ในโอกาสนี้คุณกาญจนา ได้มอบหนังสือผลงานของ ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพันธรังษี ราชบัณฑิต เรื่อง "บูชิโด จรรยาของชนชาติทหารดวงวิญญาณของญี่ปุ่น"ไว้ให้กับส่วนหอสมุดกลางอีกด้วย

เจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง ได้เดินทางไปแจกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด

 

ช่วงบ่ายของวันที่ 23 ก.พ. 58 และช่วงเช้าของวันที่ 24 ก.พ. 58
เจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง ได้เดินทางไปแจกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ให้กับนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ณ อาคารเรียนรวม
ซึ่งหอสมุดได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอาจารย์ และนิสิตของ มจร ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

กราบนมัสการ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

สำนักหอสมุดฯ ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

 

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา  ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔อาคารสำนักหอสมุดฯ  โดยมี  พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลางเป็นประธานคณะทำงานในที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขร่างคู่มือการประกันคุณภาพภายใน สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะใช้ในการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  และในโอกาสนี้ได้จัดทำปฏิทินกิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน สำนักหอสมุดฯประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  และยังให้ความเห็นชอบมอบให้ พระครูสมุห์ไกรษรปญฺญาวชิโร คณะทำงานและเลขานุการ จัดทำร่างตารางตัวบ่งชี้  ๑๘ ตัวบ่งชี้เพื่อส่งให้ส่วนงานไปดำเนินการจัดทำร่างการประเมินตนเอง (SAR)  กำหนดดังนี้

๑. สำนักหอสมุดฯ รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ที่ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๔, ๑.๕, ๒.๑ และ ๒.๒ (รวม ๖ ตัวบ่งชี้)

๒. ส่วนหอสมุดกลาง รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ที่ ๒.๓, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖ และ ๒.๗ (รวม ๕ ตัวบ่งชี้)

๓. ส่วนเทคโนโลยีฯ รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ที่ ๑.๓, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐, ๒.๑๑, ๒.๑๒ และ ๒.๑๓ (รวม ๗ ตัวบ่งชี้)

ประชุมระดมความคิดเพื่อระบุปัจจัยความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ , หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา , หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ , บรรณารักษ์และตัวแทนบุคลากรจากงานบริการ ส่วนหอสมุดกลางประชุมระดมความคิดเพื่อระบุปัจจัยความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงประจำส่วนงานเพื่อนำเสนอข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลางและคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..