real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

เจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง ได้เดินทางไปแจกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด

 

ช่วงบ่ายของวันที่ 23 ก.พ. 58 และช่วงเช้าของวันที่ 24 ก.พ. 58
เจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง ได้เดินทางไปแจกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด ให้กับนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ณ อาคารเรียนรวม
ซึ่งหอสมุดได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอาจารย์ และนิสิตของ มจร ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

กราบนมัสการ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี

ประชุมระดมความคิดเพื่อระบุปัจจัยความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ , หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา , หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ , บรรณารักษ์และตัวแทนบุคลากรจากงานบริการ ส่วนหอสมุดกลางประชุมระดมความคิดเพื่อระบุปัจจัยความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงประจำส่วนงานเพื่อนำเสนอข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลางและคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

บุคลากรสำนักหอสมุดและเทคโนสารสนเทศร่วมมุทิตาสักการะพระครูบวรสิกขการผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลางเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม

 

5 ธันวาคม 2557
บุคลากรสำนักหอสมุดและเทคโนสารสนเทศ ประกอบด้วยส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมุทิตาสักการะพระครูบวรสิกขการผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลางเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม
ในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ "พระสิริชัยโสภณ"

ทีมงานรายการ "คนค้นคน" ได้ใช้สถานที่ "ส่วนหอสมุดกลาง" ภายใน ห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557
ทีมงานรายการ "คนค้นคน" ได้ใช้สถานที่ "ส่วนหอสมุดกลาง" ภายใน ห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ สำหรับบันทึกภาพประกอบการสัมภาษณ์สามเณรขจรศักดิ์ดำสนวนนิสิตปีที่ 1 คณะพุทธศาสตร์ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลสามเณรธรรมมาสน์ทองโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ส่วนหอสมุดกลาง ได้มีโอกาสต้อนรับ บุคลากรจาก "กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ"

 

29 กันยายน 2557 เวลา 10.00-10.40 น.
ส่วนหอสมุดกลาง ได้มีโอกาสต้อนรับบุคลากรจาก "กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ" เข้าเยี่ยมชมส่วนหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมถึงห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ทองประเสริฐ
โดยมี รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง , หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนา , หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ , บรรณารักษ์ /เจ้าหน้าที่หอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ แนะนำและให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุดกลางซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..