real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลางได้รับนิมนต์ร่วมงาน "วันกตัญญูกตเวที อายุวัฒนมงคล 86 ปี พระเทพญาณมงคล"

 

วันที่ 5 มีนาคม 2558 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พร้อมด้วย พระมหาทองจันทร์ กตคุโณ และพระจวน สิริวฑฺฒโน นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง ได้รับนิมนต์ร่วมงาน "วันกตัญญูกตเวที อายุวัฒนมงคล 86 ปี พระเทพญาณมงคล ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ดร.ดวงกมล ทองคณารักษ์ อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร English Program นำนิสิต เข้าฟังการแนะนำการใช้ห้องสมุด

 

5 มีนาคม 2558 เมื่อเวลา 09.00-11.00 น.
ดร.ดวงกมล ทองคณารักษ์ อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร English Program นำนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 จำนวน 40 รูป/คน เข้าฟังการแนะนำการใช้ห้องสมุด โดยมี หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้การต้อนรับ ถวายความรู้ แนะนำบริการต่างๆ ของหอสมุดกลาง พร้อมทั้งนำชมหอสมุดกลาง และห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นอย่างมาก

ส่วนหอสมุดกลาง ได้ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยส่วนหอสมุดกลาง

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 เมื่อเวลา 14.00 น.
ส่วนหอสมุดกลาง ได้ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมชั้น G อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย บรรณารักษ์ และบุคลากรสายปฏิบัติการส่วนหอสมุดกลาง
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ทำหน้าที่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ
สาระสำคัญ : พิจารณา เพิ่มเติม/แก้ไข ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558

 

ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 13.00 น.
ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ โดยมี พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุดของ ศ.จำนงค์ ให้การต้อนรับ

 

 

คุณกาญจนา สุ่นสวัสดิ์ (พันธรังษี)ได้เข้าเยี่ยมชมส่วนหอสมุดกลาง

วันนี้ 27 ก.พ.58 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา หอสมุดกลางได้รับเกียรติจาก คุณกาญจนาสุ่นสวัสดิ์ (พันธรังษี) บุตรี ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังษี ราชบัณฑิต

คุณกาญจนา สุ่นสวัสดิ์ (พันธรังษี) อดีตท่านเป็นบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด UNESCO
ได้เข้ามาเยี่ยมชมส่วนหอสมุดกลาง (อย่างไม่เป็นทางการ)พร้อมทั้งได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์งานด้านบรรณารักษ์เกี่ยวกับการทำรายการข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านพุทธศาสนาขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) และมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โดยมีบรรณารักษ์ส่วนหอสมุดกลางให้การต้อนรับ และนำชมพระไตรปิฎกรวมถึงหนังสืออ้างอิงด้านพุทธศาสนา ซึ่งคุณกาญจนาให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ในโอกาสนี้คุณกาญจนา ได้มอบหนังสือผลงานของ ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพันธรังษี ราชบัณฑิต เรื่อง "บูชิโด จรรยาของชนชาติทหารดวงวิญญาณของญี่ปุ่น"ไว้ให้กับส่วนหอสมุดกลางอีกด้วย


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..