real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

พระมหาอานนท์ อานนฺโท อาจารย์จากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาตินำคณะสงฆ์วัดซีเหยียน ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง

 

วันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.
พระมหาอานนท์ อานนฺโท อาจารย์จากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำคณะสงฆ์วัดซีเหยียน ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง และห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสิรฐ

พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลางได้รับนิมนต์ร่วมงาน "วันกตัญญูกตเวที อายุวัฒนมงคล 86 ปี พระเทพญาณมงคล"

 

วันที่ 5 มีนาคม 2558 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พร้อมด้วย พระมหาทองจันทร์ กตคุโณ และพระจวน สิริวฑฺฒโน นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง ได้รับนิมนต์ร่วมงาน "วันกตัญญูกตเวที อายุวัฒนมงคล 86 ปี พระเทพญาณมงคล ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 13.00 น.
ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ โดยมี พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุดของ ศ.จำนงค์ ให้การต้อนรับ

 

 

ดร.ดวงกมล ทองคณารักษ์ อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร English Program นำนิสิต เข้าฟังการแนะนำการใช้ห้องสมุด

 

5 มีนาคม 2558 เมื่อเวลา 09.00-11.00 น.
ดร.ดวงกมล ทองคณารักษ์ อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร English Program นำนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 จำนวน 40 รูป/คน เข้าฟังการแนะนำการใช้ห้องสมุด โดยมี หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้การต้อนรับ ถวายความรู้ แนะนำบริการต่างๆ ของหอสมุดกลาง พร้อมทั้งนำชมหอสมุดกลาง และห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นอย่างมาก

ส่วนหอสมุดกลาง ได้ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยส่วนหอสมุดกลาง

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 เมื่อเวลา 14.00 น.
ส่วนหอสมุดกลาง ได้ประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมชั้น G อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย บรรณารักษ์ และบุคลากรสายปฏิบัติการส่วนหอสมุดกลาง
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ทำหน้าที่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ
สาระสำคัญ : พิจารณา เพิ่มเติม/แก้ไข ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558

 


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..