real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมผู้บริหารสำนักฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ พร้อมกับการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้

 

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมผู้บริหารสำนักฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ พร้อมกับการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑ เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐ น. โดยมีพระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกรายการโทรทัศน์ "เปิดโลกมหาจุฬาฯ"

 

28 มีนาคม 2558 เมื่อเวลา 13.00 น.

พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระมหาอำนวย อํสุการี ดร.
บันทึกรายการโทรทัศน์ "เปิดโลกมหาจุฬาฯ" โดยมี ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ
โดยใช้ ห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ชั้น 3 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่ถ่ายทำ

พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ประธานที่ประชุมคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา

 

เมื่อ เวลา 09.30-11.00 น. วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2557
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ประธานที่ประชุมคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสำคัญ :
1. รายงานความก้าวหน้ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตัวบ่งชี้ 18 ตัวบ่งชี้ ของสำนักหอสมุดฯ , ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พิจารณา/แก้ไขร่างการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของแต่ละส่วนงาน
3. มอบส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยี รวบรวมเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม แล้วรวบรวมส่งเลขาคณะทำงานฯ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2558 เพื่อนำเข้าเสนอพิจารณาในที่ประชุมฯ ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 ต่อไป

 

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2558

 

วันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 09.30-11.00 น.
การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม
พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระมหาเจิม สุวโจ
ดร.ครรชิต จามรมาน
รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม
สาระสำคัญ :
ที่ประชุมพิจารณาให้ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอหัวข้อ/กิจกรรม ความรู้ในการปฏิบัติงาน ที่จะมาดำเนินการจัดการความรู้ แล้วนำมารวบรวมเสนอความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 1 เมษายน

ส่วนหอสมุดกลาง มจร วังน้อย เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาคลังเอกสารด้วยสื่อดิจิทัล

 

วันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-11.30 น. ส่วนหอสมุดกลาง มจร วังน้อย และ ฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยส่วนหอสมุดกลาง และ นายคีรินทร์ หินคง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่
เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาคลังเอกสารด้วยสื่อดิจิทัล โดยมี คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. เป็นวิทยากร
ณ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คลองหลวง ปทุมธานี
สาระสำคัญ : กระบวนการผลิตทรัพยากรสารสนเทศเพื่อก้าวสู่ Digital Library , ความสำคัญของลิขสิทธิ์ในการทำ E-book หรือสื่อดิจิทัล, ตัวอย่าง E-book และ Digital book


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..