Black Ribbon
real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

ส่วนหอสมุดกลาง มจร วังน้อย เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาคลังเอกสารด้วยสื่อดิจิทัล

 

วันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-11.30 น. ส่วนหอสมุดกลาง มจร วังน้อย และ ฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยส่วนหอสมุดกลาง และ นายคีรินทร์ หินคง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่
เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาคลังเอกสารด้วยสื่อดิจิทัล โดยมี คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. เป็นวิทยากร
ณ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คลองหลวง ปทุมธานี
สาระสำคัญ : กระบวนการผลิตทรัพยากรสารสนเทศเพื่อก้าวสู่ Digital Library , ความสำคัญของลิขสิทธิ์ในการทำ E-book หรือสื่อดิจิทัล, ตัวอย่าง E-book และ Digital book

ส่วนหอสมุดกลาง เตรียมพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา

 

วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ส่วนหอสมุดกลาง นำโดย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา และหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ ได้ประชุมบรรณารักษ์ รวมถึงบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแบ่งงานและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ของส่วนงาน เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2557 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป

พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลางได้รับนิมนต์ร่วมงาน "วันกตัญญูกตเวที อายุวัฒนมงคล 86 ปี พระเทพญาณมงคล"

 

วันที่ 5 มีนาคม 2558 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พร้อมด้วย พระมหาทองจันทร์ กตคุโณ และพระจวน สิริวฑฺฒโน นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง ได้รับนิมนต์ร่วมงาน "วันกตัญญูกตเวที อายุวัฒนมงคล 86 ปี พระเทพญาณมงคล ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

พระมหาอานนท์ อานนฺโท อาจารย์จากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาตินำคณะสงฆ์วัดซีเหยียน ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง

 

วันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.
พระมหาอานนท์ อานนฺโท อาจารย์จากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำคณะสงฆ์วัดซีเหยียน ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง และห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสิรฐ

ดร.ดวงกมล ทองคณารักษ์ อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร English Program นำนิสิต เข้าฟังการแนะนำการใช้ห้องสมุด

 

5 มีนาคม 2558 เมื่อเวลา 09.00-11.00 น.
ดร.ดวงกมล ทองคณารักษ์ อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร English Program นำนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 จำนวน 40 รูป/คน เข้าฟังการแนะนำการใช้ห้องสมุด โดยมี หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้การต้อนรับ ถวายความรู้ แนะนำบริการต่างๆ ของหอสมุดกลาง พร้อมทั้งนำชมหอสมุดกลาง และห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นอย่างมาก


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..