real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

บันทึกรายการโทรทัศน์ "เปิดโลกมหาจุฬาฯ"

 

28 มีนาคม 2558 เมื่อเวลา 13.00 น.

พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระมหาอำนวย อํสุการี ดร.
บันทึกรายการโทรทัศน์ "เปิดโลกมหาจุฬาฯ" โดยมี ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ
โดยใช้ ห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ชั้น 3 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่ถ่ายทำ

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2558

 

วันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 09.30-11.00 น.
การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม
พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระมหาเจิม สุวโจ
ดร.ครรชิต จามรมาน
รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม
สาระสำคัญ :
ที่ประชุมพิจารณาให้ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอหัวข้อ/กิจกรรม ความรู้ในการปฏิบัติงาน ที่จะมาดำเนินการจัดการความรู้ แล้วนำมารวบรวมเสนอความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 1 เมษายน

ส่วนหอสมุดกลาง มจร วังน้อย เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาคลังเอกสารด้วยสื่อดิจิทัล

 

วันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-11.30 น. ส่วนหอสมุดกลาง มจร วังน้อย และ ฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยส่วนหอสมุดกลาง และ นายคีรินทร์ หินคง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่
เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาคลังเอกสารด้วยสื่อดิจิทัล โดยมี คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. เป็นวิทยากร
ณ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คลองหลวง ปทุมธานี
สาระสำคัญ : กระบวนการผลิตทรัพยากรสารสนเทศเพื่อก้าวสู่ Digital Library , ความสำคัญของลิขสิทธิ์ในการทำ E-book หรือสื่อดิจิทัล, ตัวอย่าง E-book และ Digital book

พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ประธานที่ประชุมคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา

 

เมื่อ เวลา 09.30-11.00 น. วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2557
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ประธานที่ประชุมคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสำคัญ :
1. รายงานความก้าวหน้ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตัวบ่งชี้ 18 ตัวบ่งชี้ ของสำนักหอสมุดฯ , ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พิจารณา/แก้ไขร่างการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของแต่ละส่วนงาน
3. มอบส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยี รวบรวมเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม แล้วรวบรวมส่งเลขาคณะทำงานฯ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2558 เพื่อนำเข้าเสนอพิจารณาในที่ประชุมฯ ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 ต่อไป

 

ส่วนหอสมุดกลาง เตรียมพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา

 

วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ส่วนหอสมุดกลาง นำโดย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา และหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ ได้ประชุมบรรณารักษ์ รวมถึงบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแบ่งงานและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ของส่วนงาน เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2557 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..