real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน ปี 2558

 

บุคลากรสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน ปี 2558 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนำมาใช้พัฒนาในการปฏิบัติงานรวมถึงการให้บริการ ซึ่งจัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยสำนักหอสมุดฯ มีตารางเรียน ทุกวันพฤหัสบดี ช่วงเวลา 14.30-16.00 น. รวม 18 สัปดาห์ ณ ชั้น G อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรพระผู้บริหาร

 

วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 12.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม "รดน้ำขอพรผู้บริหารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์" ณ ชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกรายการโทรทัศน์ "เปิดโลกมหาจุฬาฯ"

 

28 มีนาคม 2558 เมื่อเวลา 13.00 น.

พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระมหาอำนวย อํสุการี ดร.
บันทึกรายการโทรทัศน์ "เปิดโลกมหาจุฬาฯ" โดยมี ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ
โดยใช้ ห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ชั้น 3 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่ถ่ายทำ

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมผู้บริหารสำนักฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ พร้อมกับการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้

 

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมผู้บริหารสำนักฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ พร้อมกับการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑ เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐ น. โดยมีพระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2558

 

วันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 09.30-11.00 น.
การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม
พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระมหาเจิม สุวโจ
ดร.ครรชิต จามรมาน
รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม
สาระสำคัญ :
ที่ประชุมพิจารณาให้ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอหัวข้อ/กิจกรรม ความรู้ในการปฏิบัติงาน ที่จะมาดำเนินการจัดการความรู้ แล้วนำมารวบรวมเสนอความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 1 เมษายน


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..