real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

คุณอิ๋งอิ๋ง สิทธิณี และคุณอิ่งอ้อย สิทธิวดี กิตติสิทโธ บริจาคหนังสือ

 

      วันที่ 24 มิถุนายน 2559 คุณอิ๋งอิ๋ง สิทธิณี และคุณอิ๋งอ้อย สิทธิวดี กิตติสิทโธบริจาคหนังสือ
ที่คุณพ่อประสิทธิ์ กิตติสิทโธเก็บสะสมไว้ตั้งแต่สมัยท่านยังบวชเป็นพระที่วัดเบญจมบพิตรฯก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านมีความประสงค์จะมอบหนังสือให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีพระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง มจร เป็นผู้รับมอบหนังสือ

จัดโครงการ "การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการในห้องสมุด

ส่วนหอสมุดกลาง จัดโครงการ "การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการในห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้บุคลากรหอสมุดกลาง มจร มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานห้องสมุดอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้บริการโดยไม่ติดขัดเขินอาย

วิทยากร :
1. อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา
ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ผศ. ดร.โกวิทย์ รพีไพศาล
อาจารย์ประจำหลักสูตร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ส่วนหอสมุดกลางได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS

 

ส่วนหอสมุดกลางได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ C115 อาคารเรียนรวม กลุ่มที่ 1 วันที่ 28-30 มีนาคม 2559 กลุ่มที่ 2 วันที่ 4-5 เมษายน 2559 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ รวม 35 แห่ง จำนวน 54 รูป/คน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน MARC21

2. เพื่อพัฒนาบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ให้มีความรู้ และศักยภาพในการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติในลักษณะพึ่งตนเองได้

3.เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในการจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้ฐานข้อมูลทางบรรณานุกรมของ มจร มีมาตรฐาน สามารถแลกเปลี่ยนหรือมีความร่วมมือกับฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยได้

ในการนี้ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้มอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรจากส่วนกลาง และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 2 กลุ่ม พร้อมกล่าวให้โอวาท และปิดโครงการอบรมฯ ดาวน์โหลดรูป

ส่วนหอสมุดกลาง จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการให้บริการแก่บุคลากรห้องสมุด

 

   ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการให้

บริการแก่บุคลากรห้องสมุดโดยมีพระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 พร้อมด้วยวิททยากร อาจารย์ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ และศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการให้บริการแก่บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

๒. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ จิตสำนึกและหัวใจการให้บริการ

๓. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติ และความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

จัดโครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS

ส่วนหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ C116 โซน C อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย
กลุ่มที่ 1 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2559
กลุ่มที่ 2 วันที่ 4-5 เมษายน 2559  
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสังกัด มจร
ให้สามารถใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานทิศทางเดียวกันโดยส่วนหอสมุดกลาง ยังคงเปิดให้บริการตามวันเวลาทำการปกติ ขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..