real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

ส่วนหอสมุดกลางได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS

 

ส่วนหอสมุดกลางได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ C115 อาคารเรียนรวม กลุ่มที่ 1 วันที่ 28-30 มีนาคม 2559 กลุ่มที่ 2 วันที่ 4-5 เมษายน 2559 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ รวม 35 แห่ง จำนวน 54 รูป/คน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน MARC21

2. เพื่อพัฒนาบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ให้มีความรู้ และศักยภาพในการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติในลักษณะพึ่งตนเองได้

3.เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในการจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้ฐานข้อมูลทางบรรณานุกรมของ มจร มีมาตรฐาน สามารถแลกเปลี่ยนหรือมีความร่วมมือกับฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยได้

ในการนี้ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้มอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรจากส่วนกลาง และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 2 กลุ่ม พร้อมกล่าวให้โอวาท และปิดโครงการอบรมฯ ดาวน์โหลดรูป

จัดโครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS

ส่วนหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ C116 โซน C อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย
กลุ่มที่ 1 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2559
กลุ่มที่ 2 วันที่ 4-5 เมษายน 2559  
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสังกัด มจร
ให้สามารถใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานทิศทางเดียวกันโดยส่วนหอสมุดกลาง ยังคงเปิดให้บริการตามวันเวลาทำการปกติ ขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศึกษาชั้นสูง สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง

 

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น.
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศึกษาชั้นสูง สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในอาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย พระครูปริยัติรัตนาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พระแสง เฮือง นรินฺโท ดร. รก.ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมการศึกษาชั้นสูง สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านการสนับสนุนการศึกษา การสืบค้น การวิจัย และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วังน้อย อยุธยา

Dr.Jao Khu Duen Tai พร้อมด้วยคณะลูกศิษย์ชาวไทใหญ่ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง

 

วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.
Dr.Jao Khu Duen Tai พร้อมด้วยคณะลูกศิษย์ชาวไทใหญ่ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง และห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ในการนี้ ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง และบุคลากรหอสมุดกลางอีกด้วย

ภิกษุ และภิกษุณี จาก Minnan Buddhist College ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง

วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น.
ภิกษุ และภิกษุณี จาก Minnan Buddhist College ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ , ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง , บรรณารักษ์ และบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ แนะนำ พร้อมนำเยี่ยมชมหอสมุดกลาง และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..