Black Ribbon
real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

จัดโครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS

ส่วนหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ C116 โซน C อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย
กลุ่มที่ 1 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2559
กลุ่มที่ 2 วันที่ 4-5 เมษายน 2559  
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสังกัด มจร
ให้สามารถใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานทิศทางเดียวกันโดยส่วนหอสมุดกลาง ยังคงเปิดให้บริการตามวันเวลาทำการปกติ ขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

Dr.Jao Khu Duen Tai พร้อมด้วยคณะลูกศิษย์ชาวไทใหญ่ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง

 

วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น.
Dr.Jao Khu Duen Tai พร้อมด้วยคณะลูกศิษย์ชาวไทใหญ่ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง และห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ในการนี้ ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง และบุคลากรหอสมุดกลางอีกด้วย

ภิกษุ และภิกษุณี จาก Minnan Buddhist College ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง

วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น.
ภิกษุ และภิกษุณี จาก Minnan Buddhist College ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ , ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง , บรรณารักษ์ และบุคลากรส่วนหอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ แนะนำ พร้อมนำเยี่ยมชมหอสมุดกลาง และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศึกษาชั้นสูง สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง

 

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น.
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศึกษาชั้นสูง สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในอาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย พระครูปริยัติรัตนาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พระแสง เฮือง นรินฺโท ดร. รก.ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ส่วนหอสมุดกลาง ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมการศึกษาชั้นสูง สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านการสนับสนุนการศึกษา การสืบค้น การวิจัย และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วังน้อย อยุธยา

ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือ สื่อการศึกษาเข้าห้องสมุด

 

วันนี้ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30-14.30 น.
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือ สื่อการศึกษาเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีพิเศษ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วย คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ตัวแทนจากคณะ และบรรณารักษ์จากหอสมุดกลาง

สาระสำคัญ :
1.ให้จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยสำหรับจัดซื้อหนังสือ (1700,000 บาท) ให้กับคณะ/ส่วนงาน แบ่งเป็น 8 คณะ/ส่วนงานคือ บัณฑิตวิทยาลัย, หลักสูตรนานาชาติ, คณะพุทธศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์, คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์, สถาบันภาษา และหอสมุดกลาง โดย จัดสรรได้คณะละ 210,000 บาท (หอสมุดกลาง = 230,000 บาท)
2. ให้แต่ละคณะ/ส่วนงาน คัดเลือกหนังสือให้ครอบคลุมสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยทำการเรียนการสอน แล้วนำเอกสารหลักฐานให้กับหอสมุดกลางเพื่อเบิกจ่ายกับมหาวิทยาลัยต่อไป


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..