real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา
ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่าง

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 2 หอประชุม มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จากหอสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ รวมทั้งสิ้น 73 รูป/คน

กิจกรรมการสัมมนาประกอบด้วย
1. พิธีเปิดการสัมมนา และฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "หลักคิดในการพัฒนาห้องสมุด" โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

2. บรรยาย เรื่อง "การปรับตัวของห้องสมุดและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในยุค Library 4.0" โดย ดร.นฤมล รื่นไวย์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประธานชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

3. บรรยายเรื่อง "บุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ" โดย อาจารย์ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาก Key Solutions Training Co.,Ltd.

4. ศึกษาดูงาน ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับก้าวสู่ Library 4.0" โดย คุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ หัวหน้าห้องสมุดมารวย

5. เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานห้องสมุด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข โดย พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

พิธีเปิดสัมมนา และบรรยายพิเศษ "หลักคิดในการพัฒนาห้องสมุด" โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-14.45 น.
หัวข้อ "การปรับตัวของห้องสมุดและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในยุค Library 4.0" โดย ดร.นฤมล รื่นไวย์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย , ประธานชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย


วันที่ 12 กรฎาคม 2560 เวลา 15.00-17.00 น.
หัวข้อ "บุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ" โดย อาจารย์ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาก Key Solutions Training Co.,Ltd.

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-10.30 น.
เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานห้องสมุด มจร นำเสวนา โดย พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

บทสรุปการสัมมนา การเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
นายอุดร เขียวอ่อน
นายกิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการ
และพระครูสมุห์ทิพย์ สิริธมฺโม กรรมการและเลขานุการ
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 1 สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการด้านบรรณารักษ์

 

 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 6 รูป/คน พร้อมด้วยบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร จากส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 1 สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการด้านบรรณารักษ์ และ บุคลากรสายปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี จัดโดย สถาบันภาษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 21-23 เมษายน 2560 ณ สถาบันภาษา ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
มีผู้เข้าอบรมทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 40 รูป/คน
โดยเมื่อเวลา 09.30 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมมอบแนวคิดให้บุคลากรด้านบรรณารักษ์ และ ด้านการเงินและบัญชี ตระหนักให้ความสำคัญในการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อให้บริการแก่นิสิตต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ร่วมพิธีเปิดและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรห้องสมุด มจร ด้วย

เยี่ยมชมพร้อมแนะนำการใช้ระบบห้องสมุดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง นำบุคลากร ประกอบด้วย บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักจัดการงานทั่วไป แนะนำการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับลงรายการสารสนเทศ การยืมคืน รวมถึงการจัดการงานห้องสมุด ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ของห้องสมุดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มจร วัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในปีใหม่

            สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในปีใหม่ ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๐  โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหารโดยมี พระมหาศรีทนต์ สมจาโร รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  และบุคลากรเจ้าหน้าที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยอาราธนานิมนต์พระเถรานุเถระ อาทิเช่น พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระศรีธรรมภาณี ผอ.สำนักงานพระสอนศีลธรรม พระสุธีวีรบัณฑิต ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม พระครูปริยัติกิตติธำรงค์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระสุธีรัตนบัณฑิต ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นต้น เจริญพุทธมนต์  ณ ห้องสมุด ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..