real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในปีใหม่

            สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในปีใหม่ ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๐  โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธี ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหารโดยมี พระมหาศรีทนต์ สมจาโร รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  และบุคลากรเจ้าหน้าที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยอาราธนานิมนต์พระเถรานุเถระ อาทิเช่น พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระศรีธรรมภาณี ผอ.สำนักงานพระสอนศีลธรรม พระสุธีวีรบัณฑิต ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม พระครูปริยัติกิตติธำรงค์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระสุธีรัตนบัณฑิต ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นต้น เจริญพุทธมนต์  ณ ห้องสมุด ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

26 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.
 พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.)เข้าตรวจเยี่ยมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนหอสมุดกลางจัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

 

       เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ.2559 ส่วนหอสมุดกลางจัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา
ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดจากห้องสมุดส่วนกลาง และภูมิภาค รวม 47 แห่ง จำนวน 70 รูป/คน

ในการนี้ พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้เมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาฯ พร้อมมอบนโยบายและชี้แนะแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดในสังกัดของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
พร้อมด้วย พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
กิจกรรม :
1. รับฟังนโยบาย/แนวทางการพัฒนาห้องสมุด มจร จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และงานห้องสมุด
2. เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไข ระหว่างผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค
3.ศึกษาดูงาน หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ และศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
4. รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

บุคลากรสังกัดสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน "วันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน

วันที่ 30 กันยายน 2559 บุคลากรสังกัดสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน "วันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2559" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
ซึ่งในการนี้ พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ/ชนะฤทธิ์) ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นบุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงานในปี 2559 นี้

พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ/ชนะฤทธิ์) เกิดเมื่อ วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2499

ประวัติการทำงาน :
พ.ศ. 2534 อาจารย์ประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มจร
พ.ศ. 2536 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มจร
พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง (ครั้งที่ 2)

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักเรียน วัดดาวดึงษาราม
- เจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
- พระปริยัตินิเทศต้นแบบ (ส่วนกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณอิ๋งอิ๋ง สิทธิณี และคุณอิ่งอ้อย สิทธิวดี กิตติสิทโธ บริจาคหนังสือ

 

      วันที่ 24 มิถุนายน 2559 คุณอิ๋งอิ๋ง สิทธิณี และคุณอิ๋งอ้อย สิทธิวดี กิตติสิทโธบริจาคหนังสือ
ที่คุณพ่อประสิทธิ์ กิตติสิทโธเก็บสะสมไว้ตั้งแต่สมัยท่านยังบวชเป็นพระที่วัดเบญจมบพิตรฯก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านมีความประสงค์จะมอบหนังสือให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีพระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง มจร เป็นผู้รับมอบหนังสือ


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..