real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ร่วมในพิธีถวายหนังสือ Complete Works of Venerable Master Hsing Yun

 

ดูภาพเพิ่มเติม

 

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง นำบุคลากรหอสมุดกลาง เข้าร่วมในพิธีถวายหนังสือ "Complete Works of Venerable Master Hsing Yun" ผลงานของ พระธรรมาจารย์ใหญ่ ดร.ชิง หวิน ผู้ก่อตั้งวัดโฝกวงซาน
การนี้ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร รับมอบหนังสือดังกล่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ MATRIX

 

ดูภาพเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

เวลา 09.30 น.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ MATRIX
ในหัวข้อสุดท้าย คือ "งานดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX (Administration)"

ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหอสมุดกลางและส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ที่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องนี้ เพื่อให้รู้ถึงโครงสร้างของระบบ, การดำเนินงานเกี่ยวกับการตั้งค่าระบบ การออกรายงานสถิติต่างๆ ของระบบ รวมจำนวน 10 รูป/คน
วิทยากร โดย ทีมจาก บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เวลา 15.00 น.
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่าวปิด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร" ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอบรมฯ ดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 10-14 กันยายน 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์โซน C (C114) อาคารเรียนรวม

อบรมการใช้งานระบบต่างๆ ดังนี้
1. ระบบงานสืบค้น (OPAC)
2. ระบบงานยืมคืน (Circulation)
3. ระบบงานวิเคราะห์ฯ (Cataloging)
4. ระบบงานวารสาร (Serials)
5. ระบบงานจัดซื้อ (Acquisition)
6. งานดูแลระบบห้องสมุดฯ (Administration)

ผู้เข้าอบรมฯ ทั้ง 5 วัน ประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จากหอสมุดกลาง, ห้องสมุดคณะ, ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย, WizPark จำนวนประมาณ 27 รูป/คน

ชมรมเขมระนิสิตกัมพูชา ได้รวบรวมและมอบหนังสือพระไตรปิฎกให้หอสมุดกลาง

 

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม

วันนี้ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
พระสุธีวีรบัณฑิต, ดร. นำชมรมเขมระนิสิตกัมพูชา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้รวบรวมและมอบหนังสือพระไตรปิฎกให้ส่วนหอสมุดกลาง ดังนี้
1. พระไตรปิฎกฉบับภาษากัมพูชา 1 ชุด จำนวน 110 เล่ม
2. อรรถกถาภาษากัมพูชา 1 ชุด จำนวน 65 เล่ม
3. กัมพุชสุริยา หนังสือประพันธ์โดยนักปราชญ์กัมพูชา จำนวน 43 เล่ม
4. พจนานุกรมภาษาเขมร จำนวน 1 เล่ม

รวมเป็นจำนวน 219 เล่ม

โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
กล่าวต้อนรับและรับมอบพระไตรปิฎกฉบับภาษากัมพูชา ดังกล่าว

 

พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบนโยบายการดำเนินงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มอบนโยบายการดำเนินงานให้กับ ผู้บริหารและ บุคลากร ในสังกัดสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย อยุธยา

ประเด็นสำคัญ
- "ทั้ง ๒ ส่วนงาน (ส่วนหอสมุดกลาง+ส่วนเทคโนฯ)
เป็นส่วนงานสนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานและให้บริการของห้องสมุด ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัย และพัฒนาผู้เรียน
เทคโนโลยีในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องใช้งบประมาณที่สูงในการพัฒนา และต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แต่เนื่องด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรมีจำกัด อาจทำให้พัฒนาได้น้อยหรือพัฒนาไม่ได้ไกล แต่ก็ขอให้ทั้ง ๒ ส่วนงาน พัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับมา ไม่ทำอะไรเกินตัว และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"


 

โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ
พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่างรายงาน  พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด
ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ หอประชุม มวกง ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา  

การบรรยาย เรื่อง "Internet of things (Iot) : แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีกับงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย"
วิทยากร นายภาณุภณ พสุชัยสกุลอาจารย์พิเศษประจำสาขาสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, บรรณาธิการนิตยสารโอเพนเซอร์สทูเดย์


การบรรยาย เรื่อง "การให้บริการที่เป็นเลิศ เหนือความคาดหวัง" วิทยากร อ.ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จาก Key Solotions Training Co.,Ltd.


พร้อมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย
(Chulalongkorn University Intellectual Repository - CUIR) นิทรรศการคลังข้อมูลดิจิทัล “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” (King Chulalongkorn Digital Archives) สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พร้อมร่วมงานโครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และร่วมฟัง การเสวนาธรรม เรื่อง "Thailand 4.0 รู้อะไรไม่รู้สู้วิชา จริงหรือ ?"

 

 

 

 

 


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..