real estate menu left
English (UK)
real estate menu right

Searching Books

        Search for books

           

ทีมงานรายการ "คนค้นคน" ได้ใช้สถานที่ "ส่วนหอสมุดกลาง" ภายใน ห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557
ทีมงานรายการ "คนค้นคน" ได้ใช้สถานที่ "ส่วนหอสมุดกลาง" ภายใน ห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ สำหรับบันทึกภาพประกอบการสัมภาษณ์สามเณรขจรศักดิ์ดำสนวนนิสิตปีที่ 1 คณะพุทธศาสตร์ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลสามเณรธรรมมาสน์ทองโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บุคลากรสำนักหอสมุดและเทคโนสารสนเทศร่วมมุทิตาสักการะพระครูบวรสิกขการผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลางเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม

 

5 ธันวาคม 2557
บุคลากรสำนักหอสมุดและเทคโนสารสนเทศ ประกอบด้วยส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมุทิตาสักการะพระครูบวรสิกขการผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลางเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม
ในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ "พระสิริชัยโสภณ"

ส่วนหอสมุดกลางเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระพิมพา สุวณฺโณ

 

วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 19.00 น.
ส่วนหอสมุดกลางเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระพิมพา สุวณฺโณ (เสนพันธ์)บิดาของพระเทวา รัตนโชโต นักจัดการงานทั่วไปส่วนหอสมุดกลางสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ วัดมะลิ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อยกรุงเทพฯ

 

ส่วนหอสมุดกลาง ได้มีโอกาสต้อนรับ บุคลากรจาก "กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ"

 

29 กันยายน 2557 เวลา 10.00-10.40 น.
ส่วนหอสมุดกลาง ได้มีโอกาสต้อนรับบุคลากรจาก "กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ" เข้าเยี่ยมชมส่วนหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมถึงห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ทองประเสริฐ
โดยมี รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง , หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนา , หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ , บรรณารักษ์ /เจ้าหน้าที่หอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ แนะนำและให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุดกลางซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก

ดร.แสวงนิลนามะหัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ได้มอบหนังสือสำหรับให้บริการศึกษาค้นคว้า

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.
ดร.แสวงนิลนามะหัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ได้มอบหนังสือสำหรับให้บริการศึกษาค้นคว้าภายในหอสมุดกลางโดยมีพระมหาทองจันทร์กตคุโณนักจัดการงานทั่วไปส่วนหอสมุดกลางเป็นตัวแทนรับมอบ


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..