real estate menu left
English (UK)
real estate menu right

Searching Books

        Search for books

           

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒

 

 

       สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  นี้ โดยมี  พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม และมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระสิริชัยโสภณผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร.ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พระมหาราชัน จิตฺตปาโลผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา พระมหาสาธิต สาธิโตผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมประชุมด้วย ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ชั้น G อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน ปี 2558

 

บุคลากรสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรเพื่อรองรับอาเซียน ปี 2558 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนำมาใช้พัฒนาในการปฏิบัติงานรวมถึงการให้บริการ ซึ่งจัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยสำนักหอสมุดฯ มีตารางเรียน ทุกวันพฤหัสบดี ช่วงเวลา 14.30-16.00 น. รวม 18 สัปดาห์ ณ ชั้น G อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมผู้บริหารสำนักฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ พร้อมกับการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้

 

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประชุมผู้บริหารสำนักฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ พร้อมกับการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๑ เมษายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐ น. โดยมีพระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรพระผู้บริหาร

 

วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 12.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม "รดน้ำขอพรผู้บริหารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์" ณ ชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกรายการโทรทัศน์ "เปิดโลกมหาจุฬาฯ"

 

28 มีนาคม 2558 เมื่อเวลา 13.00 น.

พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระมหาอำนวย อํสุการี ดร.
บันทึกรายการโทรทัศน์ "เปิดโลกมหาจุฬาฯ" โดยมี ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ
โดยใช้ ห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ชั้น 3 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่ถ่ายทำ


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..