real estate menu left
English (UK)
real estate menu right

Searching Books

        Search for books

           

คุณอิ๋งอิ๋ง สิทธิณี และคุณอิ่งอ้อย สิทธิวดี กิตติสิทโธ บริจาคหนังสือ

 

      วันที่ 24 มิถุนายน 2559 คุณอิ๋งอิ๋ง สิทธิณี และคุณอิ๋งอ้อย สิทธิวดี กิตติสิทโธบริจาคหนังสือ
ที่คุณพ่อประสิทธิ์ กิตติสิทโธเก็บสะสมไว้ตั้งแต่สมัยท่านยังบวชเป็นพระที่วัดเบญจมบพิตรฯก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านมีความประสงค์จะมอบหนังสือให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีพระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง มจร เป็นผู้รับมอบหนังสือ

จัดโครงการ "การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการในห้องสมุด

ส่วนหอสมุดกลาง จัดโครงการ "การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการในห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้บุคลากรหอสมุดกลาง มจร มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานห้องสมุดอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้บริการโดยไม่ติดขัดเขินอาย

วิทยากร :
1. อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา
ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ผศ. ดร.โกวิทย์ รพีไพศาล
อาจารย์ประจำหลักสูตร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ส่วนหอสมุดกลางได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS

 

ส่วนหอสมุดกลางได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ C115 อาคารเรียนรวม กลุ่มที่ 1 วันที่ 28-30 มีนาคม 2559 กลุ่มที่ 2 วันที่ 4-5 เมษายน 2559 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ รวม 35 แห่ง จำนวน 54 รูป/คน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน MARC21

2. เพื่อพัฒนาบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ให้มีความรู้ และศักยภาพในการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติในลักษณะพึ่งตนเองได้

3.เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในการจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้ฐานข้อมูลทางบรรณานุกรมของ มจร มีมาตรฐาน สามารถแลกเปลี่ยนหรือมีความร่วมมือกับฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยได้

ในการนี้ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้มอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรจากส่วนกลาง และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 2 กลุ่ม พร้อมกล่าวให้โอวาท และปิดโครงการอบรมฯ ดาวน์โหลดรูป

ส่วนหอสมุดกลาง จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการให้บริการแก่บุคลากรห้องสมุด

 

   ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการให้

บริการแก่บุคลากรห้องสมุดโดยมีพระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 พร้อมด้วยวิททยากร อาจารย์ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ และศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการให้บริการแก่บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

๒. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ จิตสำนึกและหัวใจการให้บริการ

๓. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติ และความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

จัดโครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS

ส่วนหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ C116 โซน C อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย
กลุ่มที่ 1 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2559
กลุ่มที่ 2 วันที่ 4-5 เมษายน 2559  
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสังกัด มจร
ให้สามารถใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานทิศทางเดียวกันโดยส่วนหอสมุดกลาง ยังคงเปิดให้บริการตามวันเวลาทำการปกติ ขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..