real estate menu left
English (UK)
real estate menu right

Searching Books

        Search for books

           

คณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

26 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.
 พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.)เข้าตรวจเยี่ยมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรสังกัดสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน "วันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน

วันที่ 30 กันยายน 2559 บุคลากรสังกัดสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน "วันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2559" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
ซึ่งในการนี้ พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ/ชนะฤทธิ์) ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นบุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงานในปี 2559 นี้

พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ/ชนะฤทธิ์) เกิดเมื่อ วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2499

ประวัติการทำงาน :
พ.ศ. 2534 อาจารย์ประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มจร
พ.ศ. 2536 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มจร
พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง (ครั้งที่ 2)

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักเรียน วัดดาวดึงษาราม
- เจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
- พระปริยัตินิเทศต้นแบบ (ส่วนกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณอิ๋งอิ๋ง สิทธิณี และคุณอิ่งอ้อย สิทธิวดี กิตติสิทโธ บริจาคหนังสือ

 

      วันที่ 24 มิถุนายน 2559 คุณอิ๋งอิ๋ง สิทธิณี และคุณอิ๋งอ้อย สิทธิวดี กิตติสิทโธบริจาคหนังสือ
ที่คุณพ่อประสิทธิ์ กิตติสิทโธเก็บสะสมไว้ตั้งแต่สมัยท่านยังบวชเป็นพระที่วัดเบญจมบพิตรฯก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านมีความประสงค์จะมอบหนังสือให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีพระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง มจร เป็นผู้รับมอบหนังสือ

ส่วนหอสมุดกลางจัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

 

       เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ.2559 ส่วนหอสมุดกลางจัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา
ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดจากห้องสมุดส่วนกลาง และภูมิภาค รวม 47 แห่ง จำนวน 70 รูป/คน

ในการนี้ พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้เมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาฯ พร้อมมอบนโยบายและชี้แนะแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดในสังกัดของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
พร้อมด้วย พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
กิจกรรม :
1. รับฟังนโยบาย/แนวทางการพัฒนาห้องสมุด มจร จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และงานห้องสมุด
2. เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไข ระหว่างผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค
3.ศึกษาดูงาน หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ และศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
4. รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

จัดโครงการ "การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการในห้องสมุด

ส่วนหอสมุดกลาง จัดโครงการ "การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการในห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้บุคลากรหอสมุดกลาง มจร มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานห้องสมุดอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้บริการโดยไม่ติดขัดเขินอาย

วิทยากร :
1. อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา
ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ผศ. ดร.โกวิทย์ รพีไพศาล
อาจารย์ประจำหลักสูตร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

 


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..