real estate menu left
English (UK)
real estate menu right

Searching Books

        Search for books

           

บุคลากรสังกัดสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน "วันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน

วันที่ 30 กันยายน 2559 บุคลากรสังกัดสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน "วันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2559" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
ซึ่งในการนี้ พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ/ชนะฤทธิ์) ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นบุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงานในปี 2559 นี้

พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ/ชนะฤทธิ์) เกิดเมื่อ วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2499

ประวัติการทำงาน :
พ.ศ. 2534 อาจารย์ประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มจร
พ.ศ. 2536 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มจร
พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง (ครั้งที่ 2)

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักเรียน วัดดาวดึงษาราม
- เจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
- พระปริยัตินิเทศต้นแบบ (ส่วนกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนหอสมุดกลางจัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

 

       เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ.2559 ส่วนหอสมุดกลางจัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา
ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดจากห้องสมุดส่วนกลาง และภูมิภาค รวม 47 แห่ง จำนวน 70 รูป/คน

ในการนี้ พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้เมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาฯ พร้อมมอบนโยบายและชี้แนะแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดในสังกัดของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
พร้อมด้วย พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
กิจกรรม :
1. รับฟังนโยบาย/แนวทางการพัฒนาห้องสมุด มจร จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และงานห้องสมุด
2. เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไข ระหว่างผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค
3.ศึกษาดูงาน หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ และศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
4. รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง

จัดโครงการ "การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการในห้องสมุด

ส่วนหอสมุดกลาง จัดโครงการ "การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการในห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้บุคลากรหอสมุดกลาง มจร มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานห้องสมุดอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้บริการโดยไม่ติดขัดเขินอาย

วิทยากร :
1. อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา
ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ผศ. ดร.โกวิทย์ รพีไพศาล
อาจารย์ประจำหลักสูตร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

 

คุณอิ๋งอิ๋ง สิทธิณี และคุณอิ่งอ้อย สิทธิวดี กิตติสิทโธ บริจาคหนังสือ

 

      วันที่ 24 มิถุนายน 2559 คุณอิ๋งอิ๋ง สิทธิณี และคุณอิ๋งอ้อย สิทธิวดี กิตติสิทโธบริจาคหนังสือ
ที่คุณพ่อประสิทธิ์ กิตติสิทโธเก็บสะสมไว้ตั้งแต่สมัยท่านยังบวชเป็นพระที่วัดเบญจมบพิตรฯก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านมีความประสงค์จะมอบหนังสือให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีพระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง มจร เป็นผู้รับมอบหนังสือ

ส่วนหอสมุดกลาง จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการให้บริการแก่บุคลากรห้องสมุด

 

   ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการให้

บริการแก่บุคลากรห้องสมุดโดยมีพระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 พร้อมด้วยวิททยากร อาจารย์ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ และศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการให้บริการแก่บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

๒. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ จิตสำนึกและหัวใจการให้บริการ

๓. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติ และความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..