real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

สิทธิ์การยืม-คืน th

บริการยืม-คืน

จำนวน / ระยะเวลาในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

 

ประเภททรัพยากร

ประเภทสมาชิก

จำนวนที่ยืมได้
(เล่ม)

ระยะเวลาในการยืม
(วัน)

หนังสือทั่วไป
วิทยานิพนธ์
พระไตรปิฎก

นิสิตปริญญาตรี
นิสิตปริญญาโท
นิสิตปริญญาเอก
บุคลากร/เจ้าหน้าที่ มจร.
อาจารย์/อาจารย์พิเศษ
บุคคลภายนอก

7
10
15
10
15
เฉพาะถ่ายเอกสารเท่านั้น

7
15
15
30
90
6-7 ชั่วโมง


วารสาร

สมาชิกทุกท่าน
(ยกเว้นบุคคลภายนอก)

-


ยืมเพื่อถ่ายเอกสารเท่านั้น

CD,VCD,DVD
สื่อโสตทัศนวัสดุ

จำนวนที่ยืมรวมกับหนังสือและสื่ออื่น ๆ

 ไม่เกินจำนวนสิทธิ์ของสมาชิกผู้ใช้ที่ห้องสมุดระบุ

3


หนังสืออ้างอิง

 


ยืมเพื่อถ่ายเอกสารเท่านั้น

 

 

 

อัตราค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง

  • สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ และCD สื่อโสตทัศนวัสดุมีราคาค่าปรับ 5 บาท/เล่ม/วัน
  • วิทยานิพนธ์ งานวิจัย มีค่าปรับ 10 บาท/เล่ม/วัน

      ** หมายเหตุ ผู้ใช้ทุกประเภทหากส่งคืนเกินกำหนดท่านต้องเสียค่าปรับตามห้องสมุดกำหนด

      หรืออยู่ในพิจารณาของบรรณารักษ์


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..