real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

ประวัติส่วนหอสมุดกลาง

 

 

 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                 หอสมุดกลาง มจร ตั้งขึ้นพร้อมกับการเปิดมหาวิทยาลัย พบหลักฐานในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร พ.ศ.๒๔๙๓ กล่าวถึงการแบ่งส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยหอสมุดกลางเป็นส่วนหนึ่งของกองวิชาการ เรียกว่า “งานแผนกห้องสมุด” ในปีพ.ศ. ๒๔๙๓ ได้ออกระเบียบข้อบังคับ   ว่าด้วยกิจการห้องสมุด มีชื่อว่า “ข้อบังคับห้องสมุด มจร ๒๔๙๓”มีหัวหน้าแผนกเป็นผู้รับผิดชอบ    มีเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ ต่อมาในปี ๒๕๐๕ ได้ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับว่ากิจการห้องสมุดและย้ายห้องสมุดมาตั้งที่ศาลาการเปรียญบรมมหาสุรสิงหนาท วัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครใช้ชื่อว่า “หอสมุดกลาง”ให้มีตำแหน่งบรรณารักษ์และนำระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ“ระบบทศนิยมของดิวอี้” มาใช้ พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้ยกฐานะเป็นกองห้องสมุดสังกัดสำนักงานเลขาธิการมีฐานะเท่ากับกองวิชาการและกองกลางและแบ่งส่วนงานออกเป็น ๒ แผนก  คือ แผนกบริการและบรรณานุรักษ์ พ.ศ.๒๕๓๒  เพิ่มแผนกจัดหาหนังสือและฝ่ายวิชาการในกองห้องสมุด พ.ศ.๒๕๓๔ได้แยกงานบริหารหนังสือเป็นแผนกภาษาไทยและแผนภาษาอังกฤษ      พ.ศ.๒๕๒๖            

        ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ขยายห้องสมุดไปที่ศูนย์การศึกษา   วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ   ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหอสมุดกลาง ได้อยู่ภายในสังกัดของสำนักหอสมุดกลางและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หอสมุดกลาง มจร ได้ย้ายที่ทำการจากวัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ มาที่ทำการปัจจุบัน  ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา และยังคงเปิดทำการที่ห้องสมุดศูนย์การศึกษาวัดศรีสุดารามด้วย

 

 

       พระสิริชัยโสภณ

          ผู้อำนวยการ

    ส่วนหอสมุดกลาง

 

   

 

 

 

 

 
 
 


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..