real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ ครั้งที่ 1/2562 (กลุ่มที่ 1 วิทยาเขต, วิทยาลัยสงฆ์)

             ส่วนหอสมุดกลาง จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562"(กลุ่มที่ 1 วิทยาเขต, วิทยาลัยสงฆ์) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ C115-116 อาคารเรียนรวม

โดยพระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เมตตา มอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดโครงการอบรมฯ

กิจกรรมโครงการ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX สำหรับปฏิบัติงานและให้บริการของห้องสมุดในสังกัดของ มจร. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
- ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จากหอสมุดกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ประมาณ 40 รูป/คน

 

ดูภาพเพิ่มเติม


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..