real estate menu left
English (UK)
real estate menu right

Searching Books

        Search for books

           

พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบนโยบายการดำเนินงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มอบนโยบายการดำเนินงานให้กับ ผู้บริหารและ บุคลากร ในสังกัดสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย อยุธยา

ประเด็นสำคัญ
- "ทั้ง ๒ ส่วนงาน (ส่วนหอสมุดกลาง+ส่วนเทคโนฯ)
เป็นส่วนงานสนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานและให้บริการของห้องสมุด ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัย และพัฒนาผู้เรียน
เทคโนโลยีในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องใช้งบประมาณที่สูงในการพัฒนา และต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แต่เนื่องด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรมีจำกัด อาจทำให้พัฒนาได้น้อยหรือพัฒนาไม่ได้ไกล แต่ก็ขอให้ทั้ง ๒ ส่วนงาน พัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับมา ไม่ทำอะไรเกินตัว และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"






 


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..