real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

พระสุวรรณเมธาภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบนโยบายการดำเนินงาน

ดูภาพเพิ่มเติม

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มอบนโยบายการดำเนินงานให้กับ ผู้บริหารและ บุคลากร ในสังกัดสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วังน้อย อยุธยา

ประเด็นสำคัญ
- "ทั้ง ๒ ส่วนงาน (ส่วนหอสมุดกลาง+ส่วนเทคโนฯ)
เป็นส่วนงานสนับสนุนด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานและให้บริการของห้องสมุด ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัย และพัฒนาผู้เรียน
เทคโนโลยีในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องใช้งบประมาณที่สูงในการพัฒนา และต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แต่เนื่องด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรมีจำกัด อาจทำให้พัฒนาได้น้อยหรือพัฒนาไม่ได้ไกล แต่ก็ขอให้ทั้ง ๒ ส่วนงาน พัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับมา ไม่ทำอะไรเกินตัว และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง"


 


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..