real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

โครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธี "ทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือ" มอบหนังสือให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จัดโดย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล รองกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร
ณ อาคารหอประชุม 48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
ในการนี้มีพระภิกษุในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2560 ร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ด้วย

 

 


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..