real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กลุ่มที่ 2)

 

วันที่ 26-27 กันยายน 25560
ส่วนหอสมุดกลางจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กลุ่มที่ 2)
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ โซนซี อาคารเรียนรวม
ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 31 รูป/คน

โดยมี พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ ในวันที่ 26 กันยายน 2560
และ พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เมตตามอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการอบรมฯ ในวันที่ 27 กันยายน 2560


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..