real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กลุ่มที่ 1)

วันที่ 7-9 กันยายน 2560

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (กลุ่มที่ 1)

โดยในเวลา 09.30 น. ของวันที่ 7 กันยายน พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และ เวลา 15.00 น. ของวันที่ 9 กันยายน พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เมตตามอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯพร้อมให้แนวทางในการดำเนินงานของห้องสมุด และปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบััติการฯ

ผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยบรรณารักษ์ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโดยเป็นกลุ่มบุคลากรใหม่ ยังไม่เคยรับการอบรม หรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบรรณารักษศาสตร์ จากห้องสมุดส่วนกลาง ห้องสมุดคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ รวม 15 แห่ง จำนวน 21 รูป/คน

เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย :
การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่าการทำงานของระบบ, การตรวจสอบรายการหนังสือซ้ำในฐานข้อมูล, การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วัสดุที่มากับหนังสือ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัย, การเพิ่มรายการตัวเล่ม (Add Item), แนะนำฐานข้อมูลและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Chamo OPAC), การออกรายงานสรุปสถิติด้วยตนเอง (Report), การลงรายการสมาชิกและการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ
โดยมีบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานของส่วนหอสมุดกลาง เป็นวิทยากรอบรม


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..