real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

เยี่ยมชมพร้อมแนะนำการใช้ระบบห้องสมุดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง นำบุคลากร ประกอบด้วย บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักจัดการงานทั่วไป แนะนำการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับลงรายการสารสนเทศ การยืมคืน รวมถึงการจัดการงานห้องสมุด ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ของห้องสมุดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มจร วัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..