real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

การจัดการความรู้ (KM) ประจำส่วนงาน

 

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.-16.30 น.
บุคลากร ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำส่วนงาน
รับการอบรมเรื่อง "วิธีติดตั้งระบบทะเบียนนิสิต" วิทยากร โดย คุณเอกพล สร้อยจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อบรมเรื่อง "การลงทะเบียนสมาชิกห้องสมุด" วิทยากร คุณยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ ส่วนหอสมุดกลาง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3 อาคารสำนักหอสมุดฯ


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..