real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 1 สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการด้านบรรณารักษ์

 

 

ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 6 รูป/คน พร้อมด้วยบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร จากส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 1 สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการด้านบรรณารักษ์ และ บุคลากรสายปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี จัดโดย สถาบันภาษา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 21-23 เมษายน 2560 ณ สถาบันภาษา ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
มีผู้เข้าอบรมทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 40 รูป/คน
โดยเมื่อเวลา 09.30 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมมอบแนวคิดให้บุคลากรด้านบรรณารักษ์ และ ด้านการเงินและบัญชี ตระหนักให้ความสำคัญในการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อให้บริการแก่นิสิตต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ร่วมพิธีเปิดและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรห้องสมุด มจร ด้วย


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..