Black Ribbon
real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

บุคลากรสังกัดสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน "วันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน

วันที่ 30 กันยายน 2559 บุคลากรสังกัดสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงาน "วันกตัญญู รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2559" ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
ซึ่งในการนี้ พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ/ชนะฤทธิ์) ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นบุคลากรผู้เกษียณอายุการทำงานในปี 2559 นี้

พระสิริชัยโสภณ (บุญเสริม คมฺภีรปญฺโญ/ชนะฤทธิ์) เกิดเมื่อ วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2499

ประวัติการทำงาน :
พ.ศ. 2534 อาจารย์ประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มจร
พ.ศ. 2536 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มจร
พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
พ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง (ครั้งที่ 2)

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักเรียน วัดดาวดึงษาราม
- เจ้าคณะแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
- พระปริยัตินิเทศต้นแบบ (ส่วนกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)
- ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..