real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

ส่วนหอสมุดกลางจัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

 

       เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ.2559 ส่วนหอสมุดกลางจัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา
ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดจากห้องสมุดส่วนกลาง และภูมิภาค รวม 47 แห่ง จำนวน 70 รูป/คน

ในการนี้ พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้เมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาฯ พร้อมมอบนโยบายและชี้แนะแนวทางในการพัฒนาห้องสมุดในสังกัดของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
พร้อมด้วย พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
กิจกรรม :
1. รับฟังนโยบาย/แนวทางการพัฒนาห้องสมุด มจร จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และงานห้องสมุด
2. เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงาน ปัญหาและแนวทางแก้ไข ระหว่างผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดของมหาวิทยาลัยทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค
3.ศึกษาดูงาน หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ และศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
4. รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..