real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

ส่วนหอสมุดกลาง จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการให้บริการแก่บุคลากรห้องสมุด

 

   ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการให้

บริการแก่บุคลากรห้องสมุดโดยมีพระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 พร้อมด้วยวิททยากร อาจารย์ทรงศักดิ์ พุ่มสวัสดิ์ และศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

 วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการให้บริการแก่บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

๒. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ จิตสำนึกและหัวใจการให้บริการ

๓. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติ และความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..