real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

ส่วนหอสมุดกลางได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS

 

ส่วนหอสมุดกลางได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มจร ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ C115 อาคารเรียนรวม กลุ่มที่ 1 วันที่ 28-30 มีนาคม 2559 กลุ่มที่ 2 วันที่ 4-5 เมษายน 2559 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ประกอบด้วย บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ รวม 35 แห่ง จำนวน 54 รูป/คน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน MARC21

2. เพื่อพัฒนาบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ให้มีความรู้ และศักยภาพในการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติในลักษณะพึ่งตนเองได้

3.เพื่อให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในการจัดการและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้ฐานข้อมูลทางบรรณานุกรมของ มจร มีมาตรฐาน สามารถแลกเปลี่ยนหรือมีความร่วมมือกับฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยได้

ในการนี้ พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้มอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรจากส่วนกลาง และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 2 กลุ่ม พร้อมกล่าวให้โอวาท และปิดโครงการอบรมฯ ดาวน์โหลดรูป


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..