real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

จัดโครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS

ส่วนหอสมุดกลาง จัดโครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ C116 โซน C อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย
กลุ่มที่ 1 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2559
กลุ่มที่ 2 วันที่ 4-5 เมษายน 2559  
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสังกัด มจร
ให้สามารถใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมาตรฐานทิศทางเดียวกันโดยส่วนหอสมุดกลาง ยังคงเปิดให้บริการตามวันเวลาทำการปกติ ขออภัยหากไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..