real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรพระผู้บริหาร

 

วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 12.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม "รดน้ำขอพรผู้บริหารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์" ณ ชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..