real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2558

 

วันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 09.30-11.00 น.
การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานที่ประชุม
พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระมหาเจิม สุวโจ
ดร.ครรชิต จามรมาน
รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม
สาระสำคัญ :
ที่ประชุมพิจารณาให้ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอหัวข้อ/กิจกรรม ความรู้ในการปฏิบัติงาน ที่จะมาดำเนินการจัดการความรู้ แล้วนำมารวบรวมเสนอความก้าวหน้าในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 1 เมษายน


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..