real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

ส่วนหอสมุดกลาง มจร วังน้อย เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาคลังเอกสารด้วยสื่อดิจิทัล

 

วันที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-11.30 น. ส่วนหอสมุดกลาง มจร วังน้อย และ ฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยส่วนหอสมุดกลาง และ นายคีรินทร์ หินคง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่
เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาคลังเอกสารด้วยสื่อดิจิทัล โดยมี คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. เป็นวิทยากร
ณ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คลองหลวง ปทุมธานี
สาระสำคัญ : กระบวนการผลิตทรัพยากรสารสนเทศเพื่อก้าวสู่ Digital Library , ความสำคัญของลิขสิทธิ์ในการทำ E-book หรือสื่อดิจิทัล, ตัวอย่าง E-book และ Digital book


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..