real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

ส่วนหอสมุดกลาง เตรียมพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา

 

วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ส่วนหอสมุดกลาง นำโดย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา และหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ ได้ประชุมบรรณารักษ์ รวมถึงบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแบ่งงานและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา ของส่วนงาน เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2557 สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..