real estate menu left
Thai
real estate menu right

สืบค้นหนังสือ มจร

    ใส่คำสำหรับสืบค้น

         

ดร.ดวงกมล ทองคณารักษ์ อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร English Program นำนิสิต เข้าฟังการแนะนำการใช้ห้องสมุด

 

5 มีนาคม 2558 เมื่อเวลา 09.00-11.00 น.
ดร.ดวงกมล ทองคณารักษ์ อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตร English Program นำนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 จำนวน 40 รูป/คน เข้าฟังการแนะนำการใช้ห้องสมุด โดยมี หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้การต้อนรับ ถวายความรู้ แนะนำบริการต่างๆ ของหอสมุดกลาง พร้อมทั้งนำชมหอสมุดกลาง และห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นอย่างมาก


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..