real estate menu left
English (UK)
real estate menu right

Searching Books

        Search for books

           

คุณกาญจนา สุ่นสวัสดิ์ (พันธรังษี)ได้เข้าเยี่ยมชมส่วนหอสมุดกลาง

วันนี้ 27 ก.พ.58 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา หอสมุดกลางได้รับเกียรติจาก คุณกาญจนาสุ่นสวัสดิ์ (พันธรังษี) บุตรี ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร พันธรังษี ราชบัณฑิต

คุณกาญจนา สุ่นสวัสดิ์ (พันธรังษี) อดีตท่านเป็นบรรณารักษ์งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด UNESCO
ได้เข้ามาเยี่ยมชมส่วนหอสมุดกลาง (อย่างไม่เป็นทางการ)พร้อมทั้งได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์งานด้านบรรณารักษ์เกี่ยวกับการทำรายการข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านพุทธศาสนาขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) และมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โดยมีบรรณารักษ์ส่วนหอสมุดกลางให้การต้อนรับ และนำชมพระไตรปิฎกรวมถึงหนังสืออ้างอิงด้านพุทธศาสนา ซึ่งคุณกาญจนาให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ในโอกาสนี้คุณกาญจนา ได้มอบหนังสือผลงานของ ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียรพันธรังษี ราชบัณฑิต เรื่อง "บูชิโด จรรยาของชนชาติทหารดวงวิญญาณของญี่ปุ่น"ไว้ให้กับส่วนหอสมุดกลางอีกด้วย


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..