real estate menu left
English (UK)
real estate menu right

Searching Books

        Search for books

           

ส่วนหอสมุดกลาง ได้มีโอกาสต้อนรับ บุคลากรจาก "กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ"

 

29 กันยายน 2557 เวลา 10.00-10.40 น.
ส่วนหอสมุดกลาง ได้มีโอกาสต้อนรับบุคลากรจาก "กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ" เข้าเยี่ยมชมส่วนหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมถึงห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ทองประเสริฐ
โดยมี รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง , หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนา , หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ , บรรณารักษ์ /เจ้าหน้าที่หอสมุดกลาง ให้การต้อนรับ แนะนำและให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุดกลางซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก


ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ. หมู่ 1 79 ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 . . ..