ห้องบริการ 4 ที่ชั้น 3

ห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ

วิทยานิพนธ์ ,งานวิจัย (Thesis, Research)

บริการ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ( Internet,Computer service)

สื่อโสตทัศนวัสดุ :CD DVD ภาพยนตร์/ สารคดี (Audio-Visual materials)

ติดต่อลงทะเบียนสมาชิกส่วนหอสมุดกลาง

Contact the register of mcu central library