ห้องบริการ 3 ที่ชั้น 2
โทร.035-248-000 ต่อ 8194
หมวด
400 ภาษาศาสตร์ (Language)
500 วิทยาศาสตร์ (Science)
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี(Technology)
700 ศิลปกรรมและการบันเทิง(Arts and Recreation)
800 วรรณคดี (Literature)
900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์(History and Geograohy)
มจร (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)
พระไตรปิฎกฉบับภาษาต่าง ๆ (Tripitaka)
หนังสืออังภาษาอังกฤษ หมวด 000-900 (English books)
หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ (English Reference books)