ห้องบริการ 2 ที่ชั้น 1
โทร. 035-248-000 ต่อ 8191
หมวด
100 ปรัชญา
110 อภิปรัชญา
120 ญาณวิทยา ความเป็นเหตุผล ความเป็นมนุษย์
130 จิตวิทยานามธรรม
140 แนวความคิด ปรัชญาเฉพาะกลุ่ม
150 จิตวิทยา
160 ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา
170 จริยศาสตร์ ศีลธรรม
180 ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ปรัชญาตะวันออก
190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่
หมวด
300 สังคมศาสตร์
310 สถิติศาสตร์
320 รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
330 เศรษฐศาสตร์
340 กฎหมาย
350 รัฐประศาสนาศาสตร์
360 การบริการสังคมและสมาคม
370 การศึกษา
380 การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง
390 ประเพณี ขนบธรรมเนียบ คติชนวิทยา
หมวดพิเศษ
พท พระธรรมโกศาจารย์(พุทธทาสภิกขุ)
ปอ พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)
ปม พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)