ผู้บริหารส่วนหอสมุดกลาง

พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการ

พระสิริชัยโสภณ
ป.ธ.๕, พธ.บ.,พธ.ม.
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
โทร ๐๓๕ – ๒๔๘ – ๐๐๐ ต่อ ๘๐๗๘
e-mail:boworn22@hotmail.com

นายสุรวงศ์ ศรคำรณ
ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง
โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๖๗
e-mail: surawong@yahoo.com

กลุ่มงานบริหาร

นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่

นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่
ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ
โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๔
e-mail: familygift29@gmail.com

นางสาวยศวดี อารมณ์ดี

นางสาวยศวดี อารมณ์ดี
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๐
e-mail:nunote99@hotmail.com
โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๗๕
e-mail: surawong@yahoo.com

นางสาวนฤมล เลี้ยงถนอม

นางสาวนฤมล เลี้ยงถนอม
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๐๗๗
e-mail: bametomyum@hotmail.com
ลูกจ้าง

พระครูสมุห์ธนพล กิตฺติธโร
พธ.บ.(การสอนสังคมศาสตร์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๙
e-mail: thanaphon@mcu.ac.th

พระมหาทองจันทร์ กตคุโณ
พธ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๔
e-mail: thongjan19@hotmail.com

พระจวน สิริวฑฺฒโน
พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๑
e-mail: yuvanakon_7@hotmail.com
ลูกจ้าง

พระมหาบุญยง อภิชาโต

พระมหาบุญยง อภิชาโต
พธ.บ.(พุทธจิตวิทยา)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๗
e-mail: Boonyong.phi@mcu.ac.th
ลูกจ้าง

นางนวพร เอะเวอร์เรทท์

นางนวพร เอะเวอร์เรทท์
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๓
e-mail: jaja99jitpratum@gmail.com

นางสาวกนกฤทัย ศรีสังข์งาม

นางสาวกนกฤทัย ศรีสังข์งาม
นศ.ม.(นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๔
e-mail: kanokritai@hotmail.com

นางณชิตา แก้วทองใหญ่

นางณชิตา แก้วทองใหญ่
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๗
e-mail: Nachita_k@hotmail.com

นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี

นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๗๖
e-mail: sirinapa.k@gmail.com

นางสาวเนตรนภา จรรยา

นางสาวเนตรนภา จรรยา
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๓
e-mail: beebee_pota@hotmail.co.th

นางสาววิภาพร เลี้ยงถนอม

นางสาววิภาพร เลี้ยงถนอม
(การจัดการการท่องเที่ยว)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๗๗
kamza14bk@gmail.com
ลูกจ้าง