ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

เบอร์โทรติดต่อส่วนหอสมุดกลาง ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๑, ๘๐๗๙