บุคลากรห้องสมุด มจร เข้าอบรมหลักสูตร”การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 5

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง มจร ได้เล็งเห็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นประการสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาห้องสมุดในยุคปัจจุบันและอนาคต จึงได้มอบหมายบุคลากรและลูกจ้างในสังกัดส่วนหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ดังนี้

พระเทวา รตนโชโต (นักจัดการงานทั่วไป)
พระจวน สิริวฑฺฒโน (นักจัดการงานทั่วไป)
พระมหาบุญยง อภิชาโต (นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.กนกฤทัย ศรีสังข์งาม (นักจัดการงานทั่วไป)
น.ส.วิภาพร เลี้ยงถนอม  (นักจัดการงานทั่วไป)

เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ 5
โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ตระหนักความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้สำหรับห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ เพื่อร่วมพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
พร้อมพัฒนาบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้เป็นบรรณารักษ์มืออาชีพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ ทั้งงานบริหาร งานเทคนิค งานบริการ งานกิจกรรม และคู่มือการดําเนินงานสําหรับบรรณารักษ์ให้ทันสมัย และมาตรฐานสากล
2. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้ พัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริหาร บริการ งานห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ในสังคมไทยให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อร่วมนําพาห้องสมุดสังคมไทยก้าวไปสู่ห้องสมุดสังคมประชาคมอาเซียน

โดยการจัดอบรมองค์ความรู้สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านห้องสมุด อันประกอบหลักสูตร ดังนี้

 1.  งานบริหาร โดย อ.สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
  -1. การจัดตั้งห้องสมุด การบริหารงานห้องสมุด & การดำเนินงานห้องสมุด
  -2. มาตรฐานห้องสมุด
  -3. จรรยาบรรณห้องสมุด
 2.  งานเทคนิคห้องสมุด โดย รศ.ดร.ทัศนา หาญพล
  -1. การคัดเลือก จัดหา จัดซื้อ ทรัพยากร
  -2. การลงทะเบียนทรัพยากร
  -3. การวิเคราะห์ทรัพยากร
  -4. การให้หัวเรื่อง
  -5. การจัดเตรียมทรัพยากร
  -6. การบำรุงรักษาทรัพยากร
  -7.การสำรวจทรัพยากร
  -8. การจำหน่ายทรัพยากร
 3.  งานบริการ โดย อ.วีระวรรณ วรรณโท อดีตหัวหน้างสมุดโรงเรียนบางกะปิ
  -1. การบริการพื้นฐานห้องสมุด
  -2. การบริการเสริมประเภทต่าง ๆ
 4.  กิจกรรมห้องสมุด โดย อ.วีระวรรณ วรรณโท อดีตหัวหน้าห้องสมุดโรงเรียนบางกะปิ
  -1. การจัดกิจกรรมห้องสมุด&กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 5.  แนวทางการคัดเลือกระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Open Source
  โดย อ.สุจิตร สุวภาพ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
  อ.นวภรณ์ ซังบุดดา ข้าราชการบำนาญ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
  -KOHA
  -ULIBM
  -OBEC
  -PMB
 6.  งานเทคโนโลยีห้องสมุด
  -1. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประยุกต์ในงานห้องสมุด โดย ดร.นฤมล รื่นไวย์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
  -2. การจัดการสารสนเทศดิจิทัลสำหรับงานห้องสมุด โดย อ.ประดิษฐา ศิริพันธ์
 7.  แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับห้องสมุด : การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต โดย อ.สุจิตร สุวภาพ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ