ส่วนหอสมุดกลาง ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา สำนักงานประกันคุณภาพ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
๑. พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
๒. พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี ผู้อำนวยการกองแผน
๓. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต
โดยมี พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ, พระมหาศรีทนต์ สมจาโร รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ,  พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง, พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ,  พร้อมทั้งบุคลากร และลูกจ้าง ทั้ง ๓ ส่วนงาน เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
และพร้อมเข้ารับฟังการสรุปผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงานภายใน

ประกันคุณภาพการศึกษา 2562

Reendex

Must see news