พระนักศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย เยี่ยมชมหอสมุดกลาง มจร

พระนักศึกษาชมพื้นที่ให้บริการวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ณ ส่วนหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนักศึกษา จำนวน ๑๕ รูป จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย หลักสูตรพระมหา พรรษา ๑ วิชาพุทธปรัชญาเถรวาท ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีห้องศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ พร้อมด้วยศึกษาค้นคว้า วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้มอบหมายให้บุคลากรให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการ และแนะนำการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อศึกษาเป็นตัวอย่างหรืองานวิจัยที่เป็นความรู้และความเข้าใจ เพื่อให้เป็นประโยชน์การเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาให้กับสังคมในอนาคต