เจ้าหน้าที่หอสมุดกลาง ช่วยกันทำคู่มือการสืบค้นวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ส่วนหอสมุดกลาง มจร วังน้อย เจ้าหน้าที่ห้องสมุดกลาง ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นคู่มือสืบค้นวิทยานิพนธ์ ที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ให้เหมาะสมกับผู้มาใช้บริการ และให้เป็นคู่มือที่สมบูรณ์ที่สุด เป็นครั้งที่ ๔ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการสืบค้นหาข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็ว และตรงตามที่ต้องการของผู้มาใช้บริการกับห้องสมุดมากที่สุด