กองกิจการนิสิตสร้างเสริมอัตลักษณ์และนำนิสิตเยี่ยมชมห้องสมุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา โครงการสร้างเสริมอัตลักษณ์นิสิต มจร สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดำเนินการโดยกองกิจการนิสิต และนำนิสิตเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและรับฟังการแนะนำ โดยมี นายสุรวงศ์ ศรคำรณ รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง, นางสาวสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ บรรณารักษ์ชำนาญการ, และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดให้การต้อนรับ และแนะนำพื้นที่ให้บริการ การศึกษา การค้นคว้า แหล่งเรียนรู้และระเบียนต่าง ๆของห้องสมุดมหาวิทยาลัย