นิสิตจำนวน ๑๑๐ รูป/คน คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้เดินทางเยี่ยมชมหอสมุดกลาง มจร วังน้อย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา พระครูปริยัติกิตติธำรง รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์,พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑  ได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกลาง โดยมี นายสุรวงศ์ ศรคำรณ รองผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมและศึกษาดูงานพื้นที่ให้การบริการ การศึกษา การค้นคว้า และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ และพื้นที่ศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยอีกด้วย